Landstrøm Cruiseport Geirangerfjord – Hellesylt Cruiseterminal

Utslipp Hellesylt Fotograf: Arne Inge Tryggestad
Utslipp Hellesylt Fotograf: Arne Inge Tryggestad

I høst sendte MilieuPort inn søknad om tilskudd fra ENOVA til landstrømanlegg ved Hellesylt Cruiseterminal ved Cruiseport Geirangerfjord på vegne av Stranda kommune:

Det skal etableres et landstrømanlegg ved cruiseterminalen i Hellesylt (en del av Cruiseport Geirangerfjord), Denne vil ligge på kaiområdet, i bakkant av kaien. Det blir et tilkoblingspunkt på kaien. I tillegg vil det bli etablert en eller to sjøbaserte landstrøm-punkt med en egenutviklet løsning. Anlegget vil levere både 11 og 6,6 kV og både 50 og 60 Hz. I tillegg vil det bli et eget lavspenningsuttak for 400,440 og 690 og 1000 V. Anløpsstatistikken viser at de fartøyene som besøkte Cruiseport Geiranger i 2015 hadde et varierende energibehov fra ca. 2.5 -19 MW. Anlegget er dimensjonert for 20MW og klargjort for opp-skalering til 40-60 MW. Etter oppskalering kan inntil tre fartøyer ligge på landstrøm samtidig. Dette anlegget kan tilby skip av alle størrelser landstrøm.

Cruiseport Geirangerfjord er en av Norges mest besøkte cruisedestinasjoner. Med opp til 3-5 skip liggende i Geiranger og 1-3 skip liggende i Hellesylt hver dag i sommersesongen, hadde området et besøk på 179 fartøy i sesongen 2015. Geirangerfjorden er et Verdensarvområde, og har særlig behov for vern. Derfor er det viktig at man kan få mest mulig av besøkende fartøyer over på landstrøm og andre miljøsparende tiltak.

I følge Stranda Hamnevesens anløpsrapport for 2015, besøkte 179 fartøyer Cruiseport Geirangerfjord.  Hvert av disse fartøyenes effektbehov (kW) er hentet ut fra fartøyenes informasjon på internett. Vår kalkyle tar utgangspunkt i 25 % av fartøyets total effekt, ved kai ligge. Videre har vi regnet ut liggetid for hvert skip i verdensarvområdet (fra havnevesenets rapport) og ganget denne med antall kW for å finne kWh, som deretter er summert til en total. Dette er brukt som Cruiseport Geirangerfjord’s kWh-potensial basert på 2015-tall, 12 409 306 kWh.

De 179 fartøyene forurenset verdensarvområdet med 6 132 tonn CO2, 115 tonn NOx, 3,8 tonn SO2 og opp mot 2 tonn svevestøv ved at de brukte ca 2 261 350 liter (1 922.000 kg) diesel ved landligge/svai. (Ref.: Rambøl 2012). I tillegg kommer forurensing i forbindelse med Forurensingseilas i fjordsystemet. Ved kaien i Hellesylt ligger det i perioder andre fartøyer i opplag. I 2016 lå to supply-skip i opplag i omtrent 3 mnd. Skulle dette skje igjen, er det ønskelig at slike fartøyer også blir tilbudt landstrøm.

Søknaden ble godkjent av ENOVA, men avslått med begrunnelse i for høy pris per kWh.

I løpet av mars vil Stranda kommune ta stilling til om ny søknad skal sendes.

 

 


Arne Loland